Board of Trustees

Dr. Harsha Rao

Dr. Lakshmi Nagaraju

Dr. Shiv Pawar

Dr. Bhavin Parikh

Dr. Uma Gowda

Dr. Suneet Verma